Prípravné a dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov.

Betonárske práce.
Kladenie potrubí.
Vysekávanie drážok pre inštalačné rozvody.
Kladenie zámkovej dlažby.
Úprava a príprava povrchov podláh pred kladením podlahových krytín.
Kladenie dlážkových krytín suchou cestou a lepením.
Montáž ľahko prestaviteľných priečok a závesných podhľadov.
Terénne úpravy.
Služby stavebnými mechanizmami.

Revízie elektrických častí, sprostredkovanie výroby častí elektrických rozvádzačov.

Účelom revízie elektrických zariadení technických je overenie ich stavu z hľadiska bezpečnosti. Požiadavky bezpečnosti sa považujú za splnené, pokiaľ elektrické zariadenie spĺňa z hľadiska bezpečnosti príslušné ustanovenia STN.Odborné prehliadky a odborné skúšky (revízie) elektrických zariadení technických a bleskozvodov vykonávajú osoby s odbornou spôsobilosťou na vykonávanie kontroly elektrických zariadení s kvalifikáciou v súlade STN 33 1500 a s Vyhláškou MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z..

Projektovanie elektrických inštalácii budov, stavieb, domov a bytov.

 • Vypracovanie základných technických návrhov a štúdií
 • Vypracovanie dokumentácie pre územné rozhodnutie a stavebné konanie
 • Inžinierska činnosť
 • Vypracovanie dokumentácie pre výber zhotoviteľa
 • Vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie
 • Vypracovanie dokumentácie skutočného vyhotovenia

Zameranie:

 • Elektrické stanice VN
 • Priemyselné elektrické rozvody
 • Distribučné trafostanice
 • Káblové vedenia VN
 • Systémy zaisteného napájania pre telekomunikácie a dátové centrá
 • Systémy zberu energetických dát a riadenia odberu el. energie
 • Elektrické prípojky, elektroinštalačné rozvody

Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických elektrických zariadení.

Montáž, údržba a opravy elektrických zariadení

 • elektrické inštalácie v objektoch budov,
 • bleskozvodné zariadenia objektov,
 • prípojky nízkeho napätia do budov, stavenísk a pod.,
 • elektrické stroje a elektrické zariadenia v objektoch budov,

Odborné prehliadky a odborné skúšky (revízie)

na elektrických zariadeniach bez obmedzenia napätia (E1) v objektoch triedy A, B a bleskozvodoch:

 • elektrické inštalácie v objektoch budov
 • bleskozvodné zariadenia objektov
 • prípojky nízkeho napätia do budov, stavenísk a pod.
 • elektrické stroje a elektrické zariadenia pracovných strojov
 • ručné elektrické náradie (vŕtačky, vŕtacie kladivá, karbobrúsky a pod.)
 • elektrické spotrebiče v budovách (variče, rýchlovarné konvice, výpočtová technika a pod.)
 • zvodový odpor antistatických podláh

Visamont, s.r.o. – Elektrotechnické a elektromontážne práce.

Visa Mont, s.r.o. je obchodná a projektovo orientovaná spoločnosť. Pôsobnosť je aj v oblasti poradenstva pri realizácii elektrických projektov a prác. V neposlednom rade spoločnosť vykonáva revízie elektrických zariadení a inštalácii do 6kV.

Čomu sa venujeme?

Elektrotechnické a elektro-montážne práce, prípravné a dokončovacie práce, poradenstvo.

Prípravné a dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov.
Revízie elektrických častí, sprostredkovanie výroby častí elektrických rozvádzačov.