Revízie elektrických častí, sprostredkovanie výroby častí elektrických rozvádzačov.

Účelom revízie elektrických zariadení technických je overenie ich stavu z hľadiska bezpečnosti. Požiadavky bezpečnosti sa považujú za splnené, pokiaľ elektrické zariadenie spĺňa z hľadiska bezpečnosti príslušné ustanovenia STN.Odborné prehliadky a odborné skúšky (revízie) elektrických zariadení technických a bleskozvodov vykonávajú osoby s odbornou spôsobilosťou na vykonávanie kontroly elektrických zariadení s kvalifikáciou v súlade STN 33 1500 a s Vyhláškou MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z..